مدت زمان اجراء:توقف عملیات (طراحی و تخریب )

مترآژ : 160متر

موقعیت : تهران