اجرایی تخصصی پتیه ، نقاشی،گچ بری

مدت زمان اجراء: 2 ماه

متراژ : 320متر

موقعیت : تبریز